جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر انستیتیوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی


1 year ago

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر انستیتیوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر انستیتیوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی

کار این پروژه به تاریخ 30/7/1397 آغاز گردیده و قرار است در جریان سال 1399 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

قیمت پروژه 266563.41 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت میگردد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف و تعداد مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 1300 تن می‌باشد.

با اعمار این انستیتیوت زمینه تعلیم برای جوانان ولایت غزنی مهیاء می‌گردد.