اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار


1 year ago

اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار

نام پروژه: اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار

این پروژه به تاریخ 17/05/1397آغاز و به‌ تاریخ 06/05/1397  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 244015.69 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت تحصیلات عالی  و مستفید شوندگان مستقیم و غیر مستقیم این پروژه بیشتر از 7000 تن می‌باشد.

اعمار این دیوار باعث گردیده تا محصلین با فکر آرام به تحصیلات خود ادامه دهند.