احداث کانال آبیاری شیخان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر


1 year ago

احداث کانال آبیاری شیخان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر

نام پروژه: احداث کانال آبیاری شیخان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر

این پروژه به تاریخ 30/03/1397آغاز و به‌ تاریخ 30/03/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 116,781.8دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی و آب و مستفید شوندگان مستقیم این  پروژه 10000 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 7800 تن میباشد.

با اعمار این کانال اگثر زمین های این قریه تحت پوشش آبیاری قرار گرفته اند.