اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه معه دروازه، ۵ غرفه مبرز، جاه آب آشامیدنی مکتب غوغه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی


1 year ago

اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه معه دروازه، ۵ غرفه مبرز، جاه آب آشامیدنی مکتب غوغه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

نام  پروژه: اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه معه دروازه، ۵ غرفه مبرز، جاه آب آشامیدنی مکتب غوغه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی.

کار آن به تاریخ 11/9/1397 آغاز و به تاریخ 30/8/1398 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه:255348.56 دالر امریکایی است ، که از جانب کشور هندوستان و از کمک های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف و مستفید شوندگان مستقیم پروژه 740 نفر و مستفید شوندکان غیر مستقیم 2500 نفر می باشند.

با اعمار این مکتب زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این محل مهیاء گردیده است.