اعمار کلینیک توغبیردی مرکز ولایت پروان


3 weeks ago

اعمار کلینیک توغبیردی مرکز ولایت پروان

نام پروژه:  ام پروژه: اعمار کلینیک توغبیردی مرکز ولایت پروان

این پروژه به

تاریخ 18/07/1397 آغاز و به‌ تاریخ 23/09/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 77709 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه و مستفید شوندگان این  پروژه تمام اهالی ولایت پروان  میباشد.

اعمار این کلینیک دسترسی خدمات صحی را برای اهالی این ولایت مهیاء نموده است.