گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور


1 year ago

گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور

گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور

 

نام پروژه: اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور که بتاریخ 1395-10-22 آغاز وبتاریخ 1396-01-22 خورشیدی ختم وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 55907 پنجاه وپنج هزار و نه صد وهفت دالر آمریکایی است که از جانب کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تا ثیرات بلند اجتماعی پرداخت می شود  

تعداد مستفید شونده گان این پروژه  300 خانواده است. ساکنان این محل از تطبیق این پروژه اظهار خرسندی می کنند  

همچنان اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم انرژی وآب می باشد