اعمار یک باب مرکز صحی درمنطقه دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست


1 year ago

اعمار یک باب مرکز صحی درمنطقه دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست

 

نام پروژه:  اعمار  تعمیر کلینیک CHC   دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست که کار آن از تاریخ 15/04/1388 آغاز و به‌ تاریخ 23/03/1389  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 230000 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه:  1200نفر  وغیرمستقیم 3200 نفر می باشند.  اعمار  این مرکز صحی بخش از چالش های مردم ولسوالی تنی ولایت خوست را حل کرده است وهمچنان مردم این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت صحت عامه   می باشد.