اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا در ولسوالی ورس ولایت بامیان


1 month ago

اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا در ولسوالی ورس ولایت بامیان

 

نام پروژه:  اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا درولسوالی ورس  ولایت بامیان که کار آن از تاریخ 14/06/1397 آغاز و به‌ تاریخ 14/12/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 236903.3 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه:  600 نفر  وغیرمستقیم 3700 نفر می باشند.  اعمار  این پروژه زمین های زراعتی  دو طرف دریا را از تخریب آب خیزی محفوظ نگهداشته  و روی فراورد های  زراعتی و بلند بردن سطح اقتصادی مردم محل تاثیرات اساسی مثبت داشته است وهمچنان مردم این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت انرژی وآب   می باشد.