اعمار یک باب مرکزصحی اساسی در قریه زنزیز ولسوالی شملزی ولایت زابل


1 year ago

اعمار یک باب مرکزصحی اساسی در قریه زنزیز ولسوالی شملزی ولایت زابل

 

نام پروژه:  اعماریک باب کلینک صحی جامع ( CHC ) درقریه زنزیر ولسوالی شملزی ولایت زابل که کار آن از تاریخ 21/05/1396 آغاز و به‌ تاریخ 23/08/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 259214.39 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه:  820نفر  وغیرمستقیم 1200 نفر می باشند.  بااعمار این مرکزصحی بخش  از چالش های مردم  ولسوالی شملزی  حل شده است  وهمچنان مردم این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت صحت عامه   می باشد.