اعمار کانال محمدخیل درمرکز ولایت پکتیکا


1 month ago

اعمار کانال محمدخیل درمرکز ولایت پکتیکا

 

نام پروژه:  اعمار کانال محمدخیلدر مرکز ولایت پکتیکا کار آن از تاریخ 23/11/1395 آغاز و به‌ تاریخ 23/02/1396  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 35265.67دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 2000 نفر  وغیرمستقیم 4200 نفر می باشند.  اعمار این کانال  سبب جلوگیری از تخریب سیلاب ها وبارنده گی ها  درنزدیکی خانه های مسکونی   شده است  وهمچنان مردم این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت انرژی و آب   می باشد.