اعمار ساختمان دارالمعلمین برای بانوان در مرکز ولایت لوگر


3 months ago

اعمار ساختمان دارالمعلمین برای بانوان در مرکز ولایت لوگر

 

نام پروژه:  اعمار مکتب 8 صنفی برای دارلمعلمین طبقه اناث ولایت لوگرکه کار آن از تاریخ 09/12/1395 آغاز و به‌ تاریخ 09/12/1396  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 175938.72 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 250 نفر  دانش آموز وغیرمستقیم 1750 نفر می باشند.  اعمار این ساختمان آموزش مسلکی سبب تشویش بانوان  به فراگری تحصیلات عالی در ولایت لوگر شده است  وهمچنان بانوان  این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت معارف   می باشد.