اعمار  ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر


2 years ago

اعمار  ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

 

نام پروژه:  اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگرکه کار آن از تاریخ 22/04/1395 آغاز و به‌ تاریخ 23/01/1397  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 581082.5 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 450 نفر  دانشجو واستاد  وغیرمستقیم 3150 نفر می باشند.  اعمار این ساختمان آموزش مسلکی بخش از چالش های موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر را حل کرده است  وهمچنان دانشجویان  این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت تحصیلات عالی   می باشد.