گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان


1 year ago

گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان

گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان

اسم پروژه: اعمار پل آهن کانگریتی ۱۲  متر که در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان که بتاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۳ کار آن آغاز و بتاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۴ خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

هزینه مجموعی این پروژه مبلغ ۹۷,۳۳۱.۵ دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان و از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده  است  که مستفید شوندگان مجموعی مستقیم و غیر مستقیم این پروژه بتعداد 42608 تن میباشد

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت احیا وانکشاف دهات می باشد

اعمار پل متذکره مشکلات اهالی و باشنده گان  قریه لب جر طاغان را که دچار مشکلات در حصه عبور و مرور داشتند تا حدی زیادی حل شده  و اهالی قریه ها  از اعمار آن اظهار خرسندی و خوشنودی مینمایند و از تطبیق چنین پروژه  ها حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام کرده  و ابراز تشکری می نمایند