اعمار ساختمان یک باب مرکز صحی اساسی  در ولسوالی سروبی  ولایت پکتیکا


1 year ago

اعمار ساختمان یک باب مرکز صحی اساسی  در ولسوالی سروبی  ولایت پکتیکا

 

نام پروژه:  اعماریک باب کلینیک صحی اساسی (BHC)  ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 19/08/1394 آغاز و به‌ تاریخ 19/06/1395  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 162588.96 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 12000  نفر  وغیرمستقیم 23000 تن می باشند. با اعمار این مرکز صحی بخش از چالش های صحی مردم در ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا  شده است. همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت صحت عامه می باشد.