گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان


3 years ago

گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

اسم پروژه:  کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان که از تاریخ (2/11/1395) خورشیدی آغاز و به تاریخ (2/4/1396) تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

هزینه مجموعی این پروژه  175203.5  دالر که معادل (11,754,400)یازده میلیون و هفت لک و پنجاه و چهار هزار چهارصد افغانی است که  از طرف کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است و کار آن صد در صد ختم شده است این کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک در قریه دهمزنگ  و لسوالی قرغه یی ولایت لغمان موقعیت دارد.مستفیدین شوندگان  این پروژه (2000) تن مرد و زن میباشد

قابل یاد آوری است که ستکور   تطبیق کننده ی این پروژه وزارت محترم احیا وانکشاف دهات  است

تاثیرات اجتماعی

کانکریت ریزی سرک دهمزنگ  (0,231) کیلو متر که به کمک مالی کشور هندوستان و توسط شرکت ساختمانی عصمت شوکت تطبیق شده است، در جریان  تطبیق پروژه فوق گاه گهی  نظارت صورت گرفته است که با کمیت و کیفت عالی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. شرکت فوق الذکر در وسط قریه دهمزنگ ولسوالی قرغه یی امتداد داشته که در مدت زمان کار آن برای یک تعداد جوانان زمینه کار مساعد شده است. همچنان  وسایط نقلیه قریه مربوطه در انتقال مواد ساختمانی مصروف کار شده بودند و فعلاّ که در داخل قریه مردم یک سرک کانکریتی با جوچه های بغلی منظم دارا بوده.که بالای محیط زیست تاثیر  مثبت گذاشته  است از گرد و خاک مردم محفوظ و به سهولت در منطقه عبور مرور می نمایند که با تطبیق این پروژه مردم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کشور دوست هندوستان خورسند هستند