گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان


1 year ago

گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان

گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان

اسم پروژه: اعمار دیوار استنادی درقریه زرکمر و یک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان که از تاریخ  1394-02-28 خورشیدی آغاز و به تاریخ  1395-12-21 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه 96401.2 دالر که معادل (5,554,636) پنج میلیون و پنج لک و پنجاه و چهار هزار و شش صد سی و شش افغانی است که از طرف کشور هندوستان از کمک های  برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده و کار آن صد در صد ختم شده است این دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده  دور ولسوالی دولت شاه موقعیت دارد

مستفیدین شوندگان  این پروژه بیست هزار مرد و زن میباشد 

تاثیرات اجتماعی

ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان از مرکز شهر مهترلام تقریباّ در حدود (50) کیلو متر دورتر به طرف سمت شمال غرب این ولایت قرار داشته که فراورد های  این ولسوالی چارمغز،جلغوزه،توت، لوبیا،چوب چارتراش(ارچه) خنجک بوده است. که اکثریت نفوس ان ملیت پشه یی می باشند.سال های متمادی مردم این سر زمین راه مواصلاتی ترانسپورت نداشتند.اشیا مورد ضرورت خویش را  توسط آسپ، قاطر و نیروی بشری از یک محل به محل دیگر انتقال می دادند. خوشبختانه با توجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان دراین مناطق کوهستانی سرک موتر رو به بسیار مشکل ابتدایی احداث شده  که در این راه یک تعداد ساختمان ها از قبل پل، پلچک، دیوار های استنادی معبر ها نا تکمیل مانده بود که دراین اواخر پروژه اعمار پلچک بانده  دور و اعمار (270) متر دیوار استنادی زرکمر به کمک مالی کشور دوست هندوستان توسط شرکت ساختمانی المک تطبیق شده است  که اکنون تا حد مشکل عبور و مرور مردم حل و در انتقال محصولات زراعتی و حیوانی شان به مرکز شهر مهترلام و ولسوالی علیشینگ سهولت های بوجود امده است.امید است که دولت در تطبیق همچو پروژه های مردمی توجه بیشترنماید