گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان


1 year ago

گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان

گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان

 اسم پروژه:  اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین بطول (684)متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان که از تاریخ 1394-12-24 خورشیدی اغاز و به تاریخ  1395-03-24 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است 

هزینه مجموعی این پروژه  75999.6 دالر که معادل (4,358,576   ) چهار میلیون وسه  لک پنجاه وهشت هزار و پنج صد و هفتاد شش افغانی است که از از طرف کشور هندوستان از کمک های که برنامه های اجتماعی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده و کار آن صد در صد ختم  شده است. این دیوار احاطه دارالمعلمین در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان موقعیت دارد

مستفیدین شوندگان  این پروژه (702)هفت صد دو تن هستند  قابل یاداوری است که این دارالمعلمین(61) شصت یک تن پرسونل  دارد و همچنان از میان 702 تن   (641) شش صد چهل یک  تن آنان زنان هستند

تاثیرات اجتماعی

دارالمعلمین مربوط ریاست معارف ولایت لغمان دارای(641) تن محصل و(61) تن پرسونل طبقه ذکور و اناث  است. که از سال های متمادی بدین سو ساختمان  تدریسی دارالمعلمین فاقد دیوار احاطه بوده که در این اواخر به کمک مالی کشور دوست هندوستان بطول(684)متر دیوار احاطه دارالمعلمین تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. در جریان کار تطبیق پروژه برای ده تن جوانان بی کار زمینه کار مساعد شده بود و در ختم کار با اعمار دیوار احاطه یک فضایی مصوون و آرام برای اموزش دانشجویان  مهیاَ شده که در نتیجه باور اعتماد جوانان بالای دولت افزایش یافته است