اعمار حفار ی حفاری بیست یک حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب


1 year ago

اعمار حفار ی حفاری بیست یک حلقه چاه آب آشامیدنی  در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب

 

نام پروژه:  حفاری 21 حلقه چاه آب آشامیدنی درقریه های مختلف  ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب  که کار آن از تاریخ 09/03/1397 آغاز و به‌ تاریخ 09/03/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 23287.24 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 600 نفر وغیرمستقیم 6000 تن می باشند. با حفاری  این چاه آب آشامیدنی  چالش های صحی در این منطقه کاهش یافته  تاثیرات مثبت به مردم این محل داشته است پیش از این نیز در ولسوالی قرمقول فاریاب  آب آشامیدنی صحی وجود نداشته است و همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت انکشاف دهات می باشد.