اعمار لیسه نسوان کو گنبد در مرکز   ولایت جوزجان


6 months ago

اعمار لیسه نسوان کو گنبد در مرکز   ولایت جوزجان

 

نام پروژه:  اعمار لیسه نسوان کوگنبد ده صنفی در مرکز ولایت جوزجان که کار آن از تاریخ 15/11/1396 آغاز و به‌ تاریخ 1398/04/30خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 212031.4 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است. مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 1240 نفر وغیرمستقیم 35480 تن می باشند. با اعمار این لیسه نسوان در راستا بلند بردن سطح سواد و علم دانش آموزان بانوان این منطقه تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه چندین قریه را در شهر جوزجان را  تحت پوشش قرار میدهد و نقش کلیدی را به هدف بلند بردن سطح دانش بانوان داشته است.و همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف  می باشد.