اعمار شش صدو پنجاه متر دیوار استنادی در ولسوالی یحی خیل   ولایت پکتیکا


1 year ago

اعمار شش صدو پنجاه متر دیوار استنادی در ولسوالی یحی خیل   ولایت پکتیکا

 

نام پروژه:  اعمار 650 متر دیوار محافظویدر ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 1395/09/22 آغاز و به‌ تاریخ 1396/07/10خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 132149.32 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 3000 نفر وغیرمستقیم 6300 تن می باشند. با اعمار پروژه ساختمانی دیوار محافظوی 650 متری قریه یحیی خیل ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا در یک ساحه  متضرر از قبیل سیل های موسمی که در هر دو طرف این قریه همواره به مردم محل خساره های سنگین مالی و زراعتی وارد می کرد و اکنون آمار خساره در این ساحه کاهش یافته است و همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت احیا و انکشاف دهات  می باشد.