اعمار ساختمان یک باب مرکزصحی اساسی  درولسوالی زرغون شهر  ولایت پکتیکا


1 year ago

اعمار ساختمان یک باب مرکزصحی اساسی  درولسوالی زرغون شهر  ولایت پکتیکا

 

نام پروژه:  اعمار تعمیرمرکز اساسی صحی بکخیل BHC))  ولسوالی زرغون شهر ولایت پکتیکا کارآن از تاریخ 1392/12/21 آغاز و به‌ تاریخ 1393/07/21خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 132524.85 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 2000 نفر وغیرمستقیم 4200 تن می باشند. با اعمار این مرکز صحی بخش از چالش های دانش آموزان مسلکی در  ولایت پکتیکا حل شده است. پیش از این نیز باشندگان دور افتاده ولسوالی زرغون شهر ولایت پکتیکا در نبود مرکز صحی در این قریه مردم این محل مریضان رابه مراکز صحی ولسوالی زرغون شهر ولسوالی جانی خیل مرکز شرنه وهمچنان به وزیریستان جنوبی کشور پاکستان انتقال میدادند که در بیشترین موارد مریضان در راه جان های شرین خودرا از دست می دادند هم اکنون  با اعمار این مرکز  صحی مشکلات صحی مردم کاهش یافته و همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه  می باشد.