اعمار ساختمان انستیتوت حساب داری درولسوالی اسدآباد  ولایت کنر


2 years ago

اعمار ساختمان انستیتوت حساب داری  درولسوالی اسدآباد  ولایت کنر

 

نام پروژه:  اعمار تعمیر انستیتوت حساب داری ولسوالی اسد آباد ولایت کنرکه کارآن از تاریخ 1396/01/29 آغاز و به‌ تاریخ 1398/03/11خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 444588.60 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 300 نفر وغیرمستقیم 1550 تن می باشند. با اعمار این مرکز علمی بخش از چالش های دانش آموزان مسلکی در  ولایت کنرحل شده است. همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف  می باشد.