گزارش از اعمار پروژه کلینیک (CHC) ولسوالی کنگ ولایت نیمروز


1 year ago

گزارش از  اعمار پروژه  کلینیک (CHC) ولسوالی کنگ    ولایت نیمروز

           گزارش از  اعمار پروژه  کلینیک (CHC) ولسوالی کنگ    ولایت نیمروز

نام پروژه   اعمار  کلینیک (CHC) ولسوالی کنگ    ولایت نیمروز که از 1394-04-20 خورشیدی آغاز وبتاریخ 1395-04-10 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه ی مجموعی این پروژه 257949.9 دالر دوصد وپنجاه وهفت هزار ونه صد وچهل ونه عشاریه نه دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت می شود

مستفید شوندگان مستقیم این کلینیک 7000 هراز نفر است که از این میان 3000 تن آنان را بانوان تشکیل میدهند. مستفید شوندگان غیرمستقیم اش 8000 هزار تن است که از  این میان 5000 هزار آنان را زنان هستند

همچنان این  مرکز صحی زمینه اشتغالزایی را به 19 نفر کارمندان صحی  آماده کرده است که از این میان 7 تن آنان بانوان هستند.