اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد در  ولسوالی سرکانو ولایت کنر


1 year ago

اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد در  ولسوالی سرکانو ولایت کنر

 

نام پروژه: اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد  ولسوالی اسمار  ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1396/01/29 آغاز و به‌ تاریخ 1398/02/29خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 273617.02دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 240 دانش آموز وغیرمستقیم 1350 تن می باشند. با اعمار این پروژه   13 قریه ولسوالی سرکانو  ولایت کنر  تحت پوشش علمی  قرار گرفته  وقشر جوان این منطقه از نعمت سواد بهره مند شده اند . همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف   می باشد.