اعمار یک باب مکتب هشت صنفی درمنطقه چنارمیناگل ولسوالی مره ور ولایت کنر


1 year ago

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی درمنطقه چنارمیناگل ولسوالی مره ور ولایت کنر

 

نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی لویه بچه تعدیل به چنار میناگل  ولسوالی مره ور ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1397/10/29 آغاز و به‌ تاریخ 1398/07/21خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 72075.83دالر امریکايی است، که  معادل  5405687.90 افغانی که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 220 دانش آموز وغیرمستقیم 1000 تن می باشند. اعمار این مرکز علمی  11  قریه ولسوالی مره ور ولایت کنر  را تحت پوشش علمی  قرار داده وقشر جوان این منطقه از نعمت سواد بهره مند شده اند . همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف   می باشد.