اعمار باغچه های مرغداری در ولسوالی های قلعه نو، قادس ومقر ولایت بادغیس


1 year ago

اعمار باغچه های مرغداری در ولسوالی های قلعه نو، قادس ومقر ولایت بادغیس
نام پروژه: اعمار باغچه های مرغداری در سه ولسوالی (قلعه نو قادس ومقر) ولایت بادغیس که کار آن از تاریخ 24/11/1397 آغاز و به‌ تاریخ 24/12/1398خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. قیمت پروژه: 378155 دالر امریکايی است، که از جانب کشور دوست هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 650 خانواده وغیرمستقیم 3250 تن می باشند. که در ولسوالی های قعله نو، قادس و مقرولایت بادغیس قبلا سروی وشناسایی شده بودند کیت های تخم سبزیجات دروازه و جالی مرغانچه ها برای مستفید شوندگان توزیع شده بود. همچنان برای هریک از 650 خانواده مستفیدشونده این پروژه به تعداد 15 قطعه مرغ تخمی، یک عدد دانه خوره، یک عدد آبخوره، 50کیلوگرام خوراکه مخصوص مرغهای تخمی، یک عدد اسپری پمپ مخصوص دو لیتره، و 8 کیلو گرام کود سفید توزیع شد. در مجموع به تعداد 9750 قطعه مرغ تخمی به سه ولسوالی ولایت بادغس توزیع شد. هدف از تطبیق این پروژه اشتغال زایی بانوان بی بضاعت و رشد عواید خانواده ها در روستا ها کشور بوده است. قابل یاد آوری است که این پروژه توسط موسسه توسعه روستایی و توانمند سازی زنان (AWARD) تطبیق شده است.