اعمار کانال ذامه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا


4 months ago

اعمار کانال ذامه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا

 

 نام پروژه: اعمار کانال ذامه  ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا که به تاریخ 01/02/1398 کار آن آغاز و به تاریخ 15/05/1398 خورشیدی  تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

 هزینه این پروژه 52516.10 دالر امریکایی است که از کمک های ۱۰۰ میلیونی کشور دوست هندوستان پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 2680 نفر و غیر مستقیم آن 4000 هزار نفر می باشد.

اعمار این کانال توانسه است که بسیاری از چالش های باشندگان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را حل کند. باشندگان ولایت پکتیکا  از تطبیق همچون پروژه ها توسط برنامه پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در بخش های مختلف این ولایت ابراز خرسندی می کنند و از کمک های کشور دوست هندوستان ستایش می کنند.

قابل یادآوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی وآّب می باشد.