جلسه شماره ششم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


7 months ago

جلسه شماره ششم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

 

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی (Steering Committee) روزچهار شنبه تاریخ 17 میزان سال 1398 خورشیدی در تالار کنفرانس های وزرات اقتصاد واقع ساختمان شهرنو برگزار شد.

در این جلسه مسوول بخش انکشافی سفارت هند آقای ویجی کمار و نمایندگان ادارات تطبیق کننده پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی حضور داشتند.  دراین جلسه نخست مرور بر  فیصله های جلسه قبلی کمیته رهبری (Steering Committee) گزارش ازپیشرفت طی مراحل تدارکات پروژه ها، تایید ویارد اضافه کاری های  پیشنهادی و بررسی وضعیت مالی پروژه های هر اداره تطبیق کننده مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان اداره  های تطبیق کننده پیرامون آجندا  بحث های تخنیکی  کرده و چالش  پروژه های شان را با جزییات  در جریان جلسه شریک ساختند.

سپس بررسی وضعیت مالی پروژه های هر اداره تطبیق کننده توسط محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی  ارایه شده وهمچنان میکانیزم چک لیست اضافه کاری با اعضای کمیته رهبری  شریک ساخته شد.  

از سوی هم محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشافی منطقوی وزارت اقتصاد ورییس کمیته رهبری  گفت که مطابق به پلان وضعیت پیشرفت مالی برنامه  قناعت بخش نیست. آقای صدیقی  نیزاز نمایندگان ادارات تطبیق کننده بگونه جدی خواست  که با درنظرداشت این که در ربع چهارم سال مالی قرار داریم ادارات تطبیق کننده مسوولیت دارند که اسناد اقساط پروژه ها را هر چه عاجل طی مراحل نمایند تا این که در گراف مصرف مالی برنامه تغیرات مثبت به وجود آید.

سرانجام کمیته محترم رهبری پروژه های HICDP بعد از غور ودقت، اضافه کای پروژه های اعمار ساختمان مکتب 2+10 صنفی قلعه فتوح ناحیه 7 شهرکابل، اعمار ساختمان مکتب عبدالقهار عاصی واقع ناحیه 15 شهر کابل، اعمار ساختمان مکتب 24 صنفی بی بی زینب در مرکز ولایت ننگرهار وتعدیل پروژه ظرفیت سازی اطفال پرورشگاه کابل  از جانب کمتیه رهبری تایید شد.