اعمار ساختمان کلینیک پفدم  در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا


9 months ago

اعمار ساختمان کلینیک پفدم  در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا

 

نام پروژه اعمار ساختمان کلینیک BHC پفدم در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا  کار آن به تاریخ 03-07-1397 شروع شده وبتاریخ 03-03-1398 خورشیدی تکمیل وبه بهره بردای سپرده شده است.

هزینه این پروژه 70008.40 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه ای انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژ 900 نفر  ومستفیدشوندگان غیر مسقیم   این پروژه  به تعداد 4500 هزارنفر هستند. و همچنان این مرکز صحی  توانسته است که  در حدود 5 روستای ولسوالی کوهستان را زیر پوشش عرضه خدمات صحی قرار بدهد، باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا  از تطبیق این پروژه اظهار قدردانی کرده واز کمک های کشور دوست هندوستان سپاس گزاری می کنند.

قابل یاد آوری است است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه   می باشد.