نخستین جلسه تخنیکی محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزرات اقتصاد با همکاران اداره های تطبیق کننده


6 months ago

نخستین جلسه تخنیکی محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزرات اقتصاد با همکاران اداره های تطبیق کننده

محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد نخستین جلسه تخنیکی را، روز چهار شنبه تاریخ 30 ماه اسد سال 1398 خورشیدی با کارمندان اداره های تطبیق کننده  واحد هماهنگی پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در تالار کنفرانس های وزارت اقتصاد واقع شهرنو  برگزار کرد.

دراین جلسه همکاران واحدهماهنگی در اداره های تطبیق کننده  به شمول تیم لدرها خود را معرفی کرده وچالش های موجود فرا راهی تطبیق برنامه را با رییس انکشاف منطقوی شریک کردند.

 

درهمین حال  محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحدهماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با ارایه ی پریزینتشن وضعیت برنامه را باجزییات  بشکل سکتور وار، ولایت وار وهمچنان مصرف بودجه را  بگونه همه جانبه بیان کردند.

 

سپس محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد باهمکاران اداره های تطبیق کننده تعهد سپرد که چالش های موجود دراداره های تطبیق کننده را درهماهنگی با رهبری وزارت ها حل خواهد کرد.

آقای صدیقی نیز در پیوند به تدارکات 23 پروژه که در مرحله تدارکاتی  قرار دارد بگونه جدی از تیم لیدران اداره های تطبیق کننده خواست که هرچه عاجل تر روند تدارکاتی 23 پروژه را سرعت بخشیده  وگزارش چگونگی پیشرفت آن را روز دوشنبه هفته آینده شریک بسازند.