جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان


2 years ago

جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان


نام پروژه جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان که این پروژه به تاریخ1397/3/2 خورشیدی آغاز وبتاریخ  1398/4/26خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه 295،831.94 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشالفی با  تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.
مستفید شونده گان مستقیم این پروژه 8000 نفر و مستفید شونده گان غیر مستقیم آن 30000 نفر می باشند
افزون بر این نیز 80 تن بگونه مستقیم در این پروژه  صاحب کارشده بودند، این سرک 20 قریه را در ولسوالی قرغه ای  با هم وصل کرده و همچان باشندگان 5 ولسوالی این ولایت  از این سرک رفت آمد می کنندباشندگان ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان باستایش از کمک های کشور دوست هندوستان بر ادامه همچون پروژه های تاکید می کنند.
قابل یادآوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت احیا وانکشاف دهات می باشد.