امضای تفاهمنامه 10 پروژه توسعه ای به ارزش بیش از 2.5  میلیون دالرامریکایی


2 years ago

امضای تفاهمنامه 10 پروژه توسعه ای به ارزش بیش از 2.5  میلیون دالرامریکایی

روز دوشنبه تاریخ 24 سرطان  سال 1398 خورشیدی در قصرسپیدار  امضای تفاهم نامه‌ی 10 پروژه‌ جدیدی که از جانب  کشور دوست  هندوستان در چار چوب پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  تمویل شده که این پروژه ها در8 سکتور و9  ولایت تطبیق خواهد شد، همچنان این پروژه ها  میان وزارت اقتصاد، و وزارت های امورزنان، معارف، انکشاف دهات، انرژی وآب، امور مهاجرین، سرحدات وقبایل، اطلاعات وفرهنگ،زراعت و سفارت هند مقیم کابل با حضور داشت جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به ارزش بیش از 2.5 میلیون دالر امریکایی در قصر سپیدار به امضا رسید.
این پروژه‌ها در 9 ولایت تطبیق خواهد شد مانند:  اعمار مارکیت دومنزله بازار داخلی درباغ شیرین هزاره ولایت دایکندی،کانکریت ریزی 1.14 کیلومتر سرک قریه قابضان در ولسوالی رخه ولایت پنجشیر، شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین البیرونی در ولایت غزنی، اعمار دیوار استنادی دریای ولایت تخار، اعمار ساختمان لیسه عالی سیاه سنگ ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک، اعمار کانال خواجه احمد اولیا در ولایت فراه، اعمارساختمان تالار جرگه ریاست سرحدات وقبایل ولایت خوست ، اعمار ساختمان مدیریت تورخم ریاست سرحدات وقبابل ولایت ننگرهار، اعمار ساختمان سالون فرهنگی ولایت ارزگان و پروگرام توزیع ماشین های سولری ماست برای پروسس شیر در ولایت ارزگان  می باشند.
در مراسم امضای تفاهمنامه جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، ضمن تشکر و قدردانی از کمک های جمهوری هند، تصریح کرد که تطبیق پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی گامی در جهت تامین صلح و برگشت امید به زندگی در مناطق دور افتاده  کشور است.
آقای عبدالله افزون برپروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  ازکمک‌های سخاوت مندانه هند مانند بند سلما وساختمان شورای ملی ، توسط حکومت هند صورت گرفته نیز به خوبی یاد کرده و  برامضای مرحله چهارم برنامه تاکید کرد.

رییس اجراییه گفت که بیشترین پروژه های توسعه ای کشور دوست هندوستان در زمان حکومت وحدت ملی تطبیق شده است وی خاطرنشان کرد که هنوز هم  کم کاری در روند تطبیق پروژه ها وجود دارد به باور رییس اجرایی کشور بعضی از پروژه ها بخاطر امضای وزارت مالیه ماه ها معطل شده است. رییس اجرایی کشور تاکید کرد که پروژه ها متعلق به  مردم افغانستان است و ادارات دولتی نباید در امر تطبیق پروژه ها سهل انگاری کند.

آقای عبدالله از هماهنگی وتلاش های بی دریغ وزارت اقتصاد در پیوند به تکمیل به موقع پروژه های انکشافی با تاثیر ات بلند اجتماعی ستایش کرد وهمچنان از همه وزارت های سکتوری بگونه ی جدی خواست که در امر تطبیق پروژه ها تلاش بیشتر کنند.رییس اجرایی کشور یک بار دیگر  تاکید کرد که مالک پروژه‌ها مردم و دولت افغانستان بوده و بر اساس اولویت های مردم پیشنهاد  و تطبیق می شود به باور وی باید مردم در قسمت مراقبت پروژه ها تلاش بیشتر کنند.

درهمین حال محترم دوکتور  مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور با ستایش از  کمک های  کشور دوست هندوستان یاد آور شد که این کشور در طول تاریخ یکی از همکاران استراتیژیک مردم افغانستان بوده است که در جریان 15 سال گذشته بیشتر از 2 میلیارد دالر را در بخش های انکشافی و اقتصادی به مردم افغانستان کمک کرده است.

آقای مستور  گفت کشور دوست هندوستان از سال 2005 میلادی تا 2021 میلادی به ارزش 120 میلیون دالر امریکایی را به هدف رشد اقتصاد روستایی، دسترسی مردم   به عرضه خدمات صحی، انرژی، سرک، آب آشامیدنی،آموزش وپرورش، زمینه ی  انکشاف متوازن، اقتصادی واجتماعی را در مناطق دور دست و سرحدی به وجود آورده است. چگونگی تطبیق این پروژه‌ها، مردم محور است که  اولویت های عاجل مردم در مناطق دور افتاده ی  افغانستان را تشخیص و همچنان سبب  تامین صلح و امنیت، ایجاد کار درمناطق دور دست خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود که 10 پروژه جدید به ارزش بیش از  2.5 میلیون دالر امریکایی در 8 سکتور و9 ولایت مژده خوب به شهروندان این مناطق است، به باور وزیر اقتصاد  تاثیرات مثبت پروژه های تطبیق شده در مناطق دور دست افزایش یافته است وزیراقتصاد تاکید کرد این مورد را در سفرهای ولایتی از نزدیک مشاهد کرده است.

 

در همین حال محترم داکتر میرویس بلخی وزیر معارف به نمایندگی از خانواده معارف افغانستان ازکمک های کشور دوست هندوستان در قسمت اعمار مکاتب برای  دانش آموزان کشور سپاس گزاری کرد آقای بلخی گفت دانش آموزان افغانستان در بخش های  از کشور  از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی صاحب ساختمان مکتب شده اند.  

از سوی هم  آقای وینی کمار سفیر هند مقیم کابل بر ادامه کمک های کشور اش به افغانستان تاکید کرد سفیرهند از رهبریت وهماهنگی موثر وزارت اقتصاد وادارات سکتوری  درپیوند به تطبیق پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی اظهار خرسندی کرد. سفیر هندوستان تاکید کرد که دیدگاه کلی سفارت در مورد تطبیق پروژه ها مثبت است، در حالی که درگذشته اندکی تاخیر درتطبیق پروژه ها صورت گرفته بود.

این درحالیست که کشوردوست  هندوستان در سه مرحله به ارزش مجموعی 120 میلیون دالر امریکایی را به مردم افغانستان از سال 2005 الی 2021 تعهد کرده است. وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده‌ی پروژه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در همکاری با وزارت‌های سکتوری، توانسته است که از میان 577 پروژه  360 پروژه را تکمیل کند،‌ 161 پروژه تحت کار است، 15 پروژه تحت مراحل تدارکاتی قرار دارد و از مجموع کل پروژه ها 46 پروژه فسخ شده است.

همچنان مجموع مصرف  مالی برنامه تا آخر ربع دوم سال مالی 1398 خورشیدی   به  ارزش مجموعی 72میلیون دالر امریکایی رسیده است که از نظر فیصدی 64.3 در صد را نشان میدهد.