جلسه شماره چهارم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


11 months ago

جلسه شماره چهارم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

 

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 10:00 پیش از چاشت تاریخ 11 سرطان سال 1398 خورشیدی در تالار کنفرانس های وزرات اقتصاد واقع ساختمان شهرنو برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان وزارت های مالیه، احیا وانکشاف دهات، معارف، کارامور اجتماعی، تحصیلات عالی، صحت عامه، زراعت، فواید عامه، انرژی وآب، شهرسازی،امور مهاجرین، سرحدات وقبایل، امور زنان، اطلاعات وفرهنگ، عدلیه، اداره مستقل ارگان های محلی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ریاست مستقل رادیو تلویزیون ملی، ریاست تربیت بدنی واداره کریکت بورد حضور داشتند.

آجندای این نشت مهم بحث روی موارد ذیل عنوان شده است!

بررسی اجراات فیصله های جلسه قبلی کمیته رهبری (Steering Committee)بحث درمورد ختم میعاد تفاهم نامه های پروژه های منظورشده پیش  ازسال 1395 خورشیدی، تصمیم درپیوند به وضع جریمه شرکت های تطبیق کننده ی که کار شان را بموقع انجام نه می دهند، بررسی مشکلات اضافه کاری و کم کاری پروژه ها وتفاهم روی تکمیل نمودن اسناد درخواست اقساط پروژه ها مطابق به چک لیست که قبلا ترتیب شده بود وارسال آنها به وزارت اقتصاد،جهت جلوگیری ازضیاع وقت.

نمایندگان سکتور های تطبیق کننده پیرامون آجندا  بحث های تخنیکی  کرده و تجارب شان را درقسمت بهبود برنامه در جریان جلسه شریک ساختند.

سپس محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد که ریاست این کمیته را  بر عهده دارد ازنمایندگان ادارات سکتوری خواست که در قسمت تطبیق پروژه ها تلاش همه جانبه نمایند وهمچنان تاکید کرد که شرکت های تطبیق کننده  مطابق به قرار داد شان پروژه ها را  بموقع تطبیق نکنند جریمه خواهند شد.

ازسوی هم در این جلسه براساس فیصله کمیته رهبری دو پروژه  جدید بنام های اعمار ساختمان مکتب(2+8)صنفی نسوان درمنطقه ورفد ولسوالی مایمی و اعمار ساختمان مکتب (2+8) صنفی جاشتک علیا ورفد ولسوالی مایمی ولایت بدخشان مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت.

سرانجام کمیته محترم رهبری پس از بحث های تخصصی وتخنیکی پیرامون پروژه های معطل شده وچالش دار  به 7 مورد فیصله همه جانبه وهمچنان به 25 پروژه معطل شده و چالش دار رسیدگی صورت گرفت.