اعمار مکتب  شیخ امیر در  ولسوالی گربز ولایت خوست


2 years ago

اعمار مکتب  شیخ امیر در  ولسوالی گربز ولایت خوست

 

نام پروژه :اعمار تعمیر مکتب متوسطه  شیخ امیر در ولسوالی گربز ولایت خوست

ازتاریخ 1397/10/26 آغاز وبه تاریخ 1398/3/1 تکمیل وبه بهره برداری سپرده است.

هزینه این پروژه :  92355.63 دالر امریکایی که معادل (6450117.2)  افغانی می باشد که از جانب کشور دوست هندوستان و از کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 400 نفر و مستفیدشوندگان غیر مستقیم ان 3500 نفر می باشند.

باشندگان این منطقه ولایت خوست از کمک های کشور دوست هندوستان ستایش می کنند و همچنان برای ادامه کمک های کشور دوست هندوستان تاکید می کنند.

قابل یاد اوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.