گزارش از اعمار یک وایه  پل اساسی بطول ۱۸متر در روستای فرشقان  ولسوالی سنچارک ولایت سرپل


3 years ago

گزارش از اعمار یک وایه  پل اساسی بطول ۱۸متر در روستای فرشقان  ولسوالی سنچارک ولایت سرپل

گزارش از اعمار یک وایه  پل اساسی بطول ۱۸متر در روستای فرشقان  ولسوالی سنچارک ولایت سرپل

 

 نام پروژه اعمار یک وایه  پل اساسی به طول ۱۸ متر در قریه فرشقان  ولسوالی سنچارک ولایت سرپل است که بتاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ آغاز و بتاریخ۱۳۹۶/۹/۲۶هجری خورشیدی تکمیل شده ا است. این پروژه ۱۹۵۷۴۲.۳یک صد ونود پنج هزار و هفت صدچهل و دو عشاریه  سه دالر آمریکایی هزینه برداشته که از کمک ۱۰۰ صد میلیون دالری کشور هندوستان پرداخت شده است. ساکنان این محل از تطبیق برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی دربخش های از کشور بویژه در ولایت سرپل ستایش می نمایند. هم اکنون از پل فرشقان ولسوالی سنچارک ولایت سرپل  روزانه صدها نفرعبور و مرور  می کنند  که همه ی  مستفید شوندگان مستقیم پروژه متذکره می باشند. ناگفته نباید گذاشت که اعمار این پل افزون بر  مردم قریه فرشقان وشماری دیگری از قریه های همجوار باشندگان ولسوالی گوسفندی را به شهر ولسوالی سنچارک و همچنان به مرکز ولایت سرپل وصل می کند. و مردم این محل می توانند به سهولت به مرکز ولایت سرپل  رفت  وآمد داشته باشند.