اعمارساختمان مکتب هشت صنفی استاد وجدان در کارته آریانا مر کز ولایت بلخ


2 years ago

اعمارساختمان مکتب هشت صنفی استاد وجدان در  کارته آریانا مر کز ولایت بلخ

 

نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی استاد وجدان در  کارته آریانا شهر مزار شریف ولایت بلخ که از 11/09/1397کار آن آغاز وبتاریخ 20/03/1398 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه 7903943.10 افغانی می شود که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 500 نفر اند ومستفیدشوندگان غیرمستقیم این پروژه 1200 نفر هستند.

اعمار مکتب 8 صنفی استاد وجدان در راستای بلند بردن سطح سواد وعلم دانش باشندگان این منطقه  تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه قریه کارته آریانا شهر مزار شریف ولایت بلخ  را  تحت پوشش قرار داده و نقش کلیدی را به هدف باسواد شدن مردم به ویژه بانوان داشته است. باشندگان قریه کارته آریانا شهر مزار شریف ولایت بلخ  از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی و سپاس گزاری  می نمایند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.