جلسه گزارش دهی واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با حضور جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان


5 months ago

جلسه گزارش دهی واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با حضور جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان
روز سه شنبه مورخ 24 ثور سال 1398 خورشیدی جلسه گزارش دهی تیم مرکزی وتیم های سکتوری واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با اشتراک جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد، محترم احمد جواد عثمانی معین مالی واداری وزارت، محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت، محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحدهماهنگی پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی و همه کارمندان واحدهماهنگی مدیریت پروژه ها در تالارکنفرانس های وزارت واقع چهار راهی ملک اصغر برگزارشد. در آغاز جلسه موضوعات مهم مانند: 1ـ گزارش از وضعیت پیشرفت کار پروژه ها 2ـ گزارش دقیق مصارف پروژه ها تا اکنون 3ـ پیش بینی دقیق مصارف مالی الی ختم ماه جوزا توسط محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد بگونه سکتور وار ارایه شد. سپس گزارشی از چگونگی مصرف بودجه در ربع دوم سال مالی 1398 خورشیدی توسط تیم های سکتوری با جزییات، وارایه ارقام درصدی به مقام محترم رهبری وزرات بیان شد. همچنان محترم سید لطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی ابراز امیدواری کرد که در کل برنامه از نظر هماهنگی، مدیریتی، طی مراحل اسناد تخنیکی و گزارش دهی وگزارش گیری بهبود یافته است. وزیر اقتصاد کشور از تیم های سکتوری که در قسمت مصرف مالی برنامه مطابق به پلان پیشرفت داشتند ستایش کرد و همچنان تیم های دیگری سکتوری که مطابق به پلان در پیوند به مصرف مالی پروژه های شان پیشرفت لازم نداشتن، چالش های شان را یکی پی دیگر با حوصله مندی شنید و در مورد رفع چالش ها وصحبت مستقیم با ادارت مربوطه به معین مالی واداری وزارت اقتصاد و رییس انکشاف منطقوی این وزارت هدایت لازم دادند که پروژه های که چالش دارند در هماهنگی با سکتور های مربوط مشکلات شان باید حل شود. آقای مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان به هدف تطبیق به موقع پروژه ها بویژه مصرف مالی برنامه وهمچنان بدست آمدن نتیجه مطلوب برنامه تاکید بیشتر کرد.