اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست


2 years ago

اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست

نام پروژه اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادر شاه کوت ولایت خوست که از تاریخ 1397/10/26 آغاز و بتاریخ 1398/2/15 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده است. هزینه این پروژه 109761.11دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان و از کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. مستفیدشده گان مستقیم این پروژه 720نفر و مستفیدشوندگان غیر مستقیم ان 3000 نفر می باشند.باشندگان ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست از کمک های کشور دوست هندوستان ستایش می کنند و همچنان برادامه همچون پروژه ها تاکید می کنند. قابل یاد اوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.