اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در مرکز ولایت فراه


3 months ago

اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در مرکز ولایت فراه
نام پروژه اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در قریه سور و شوراب در مرکز ولایت فراه که به تاریخ 1396/09/25 اغاز و به تاریخ1398/01/25 تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است هزینه این پروژه مبلغ 203236.16 دالر امریکایی که معادل 14784749.68 افغانی می شود که از جانب کشور دوست هندوستان و از کمک های برنامه پروژه های کوچک انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. مستفید شونده گان مستقیم این پروژه 53 نفر مشمول کارمندان صحی هستند و مستفید شونده گان غیر مستقیم این مرکز جامع صحی 33000 هزار نفر اند که از عرضه خدمات صحی این مرکز جامع صحی استفاده می کنند. همچنان اعمار این مرکز صحی چندین قریه همجوار، از جمله قریه های سور، شوراب ، شمالگاه ، کنسک ، دهک ، مروارید و کرجی علیا را تحت پوشش خدمات صحی قرار داده است که از لحاظ موقعیت این کلینیک در نقطه مرکزی این قریه جات اعمارشده است. و اهالی مردم شریف این قریه ها از تطبیق این پروژه اظهار خرسندی می کنند به باور باشندگان این قریه ها اعمار این مرکزصحی سبب کاهش شماری از بیماری ها بویژه مرگ میرمادران دراین ولایت خواهد شد. قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم صحت عامه می باشد