گزارش از اعمار ساختمان  کلینیک صحی جامع ولسوالی صیاد ولایت سرپل


1 year ago

گزارش از اعمار ساختمان  کلینیک صحی جامع ولسوالی صیاد ولایت سرپل

:گزارش از اعمار ساختمان  کلینیک صحی جامع ولسوالی صیاد ولایت سرپل

 

نام پروژه اعمار ساختمان  کلینیک صحی جامع CHCواقع ولسوالی صیاد ولایت سرپل است که بتاریخ ۱۳۹۵/۱/۹ آغاز و بتاریخ۱۳۹۶/۱/۸ هجری خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. این پروژه ۲۷۵۰۰۰ دوصد و هفتاد و پنج هزار دالر آمریکایی هزینه برداشته که از کمک ۱۰۰ صد میلیون دالری کشور هندوستان پرداخت شده است. ساکنان این محل از تطبیق برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی دربخش های از کشور بویژه در پولایت سرپل ستایش می کنند. هم اکنون به کلینیک صحی جامع ولسوالی صیاد ولایت سرپل  روزانه  صدها مریض مراجعه می کنند

  مستفید شوندگان مستقیم پروژه  همه ی باشندگان ولسوالی صیاد ولایت  سر پل می باشند. قابل یاد آوری است  که از زمان فعالیت های کلینیک  به . مشکلات صحی مردم این  ولسوالی رسیدگی شده است