گزارش از پروژه ی روستای فورغمبول ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان


1 year ago

گزارش از پروژه ی روستای فورغمبول ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان

گزارش از پروژه ی روستای فورغمبول ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان!

 

نام پروژه  دیوار استنادی قریه فورغمبول ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان به طول  314 متر،بتاریخ  4حمل سال 1393 خورشیدی آغاز وبتاریخ 31اسد سال  1393 خورشیدی ختم شده است.

هزینه ی مجموعی : 10765820 افغانی معادل به 192246 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان از کمک های (100) میلیون دالری تمویل می شود که

صد درصد کارش  تکمیل شده است.

مستفید شوندگان : باشندگان  8 قریه مربوطه  ولسوالی یفتل پایان است.

 بررسی که از پروژه متذکره صورت گرفته نشان میدهد که  این پروژه از کیفیت بهتر برخوردار بوده  و برای مردم  این محل قناعت بخش می باشد. باتوجه به اظهارات مردم محل، ریس شورای انکشافی قریه به نام حاجی عین الله و معاون شورا به نام حاجی عبدالرزاق روحانی ابراز نظرشان در رابطه به کیفیت بهتر پروژه قناعت بخش بوده است.

همچنان نظر به ارزیابی که در ​​ماه قوس سال 1396 خورشیدی  از پروژه صورت گرفته  مردم محل از ایجاد این پروژه خشنود به نظر می رسند  و همواره با روی کار آمدن این پروژه بسیاری از جوانان وکسبه کاران  این محل صاحب شغل شدند. در کوتاه مدت از مشکلات بیکاری نجات یافتند. 

 اعمار این  پروژه  توانسته است که بسیاری  از مشکلات مردم را مانند:خانه های مسکونی، زمین های زراعتی، باغ وچمن های  این مردم را، از خطر سیلاب ها در فصل بهار نجات دهد.