اعمار مکتب هشت صنفی ریچلام در ولسوالی مانوگی ولایت کنر


7 months ago

اعمار مکتب هشت صنفی ریچلام در ولسوالی مانوگی ولایت کنر

 

نام پروژه اعمار مکتب هشت صنفی لیچلام،دیوار احاطه معه دروازه ،حفر چاه اب اشامیدنی وکثافت دانی در قریه لیچلام ولسوالی مانوگی ولایت کنرکه از تاریخ  29/01/1396کار آن آغاز به تاریخ 04/10/1397 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری شده است.

هزینه ان 166419.63دالر امریکایی که معادل آن  11115334.1 افغانی است ، که از جانب کشور هندوستان واز کمک های  برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP) پرداخته شده است.

مستفید شونده گان مستقیم این پروژه 1067 دانش آموز و مستفید شونده گان غیری مستقیم 5335 نفر می باشند، این پروژه در راستا بلند بردن سطح سواد و علم دانش باشندگان این منطقه تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه 29 قریه  ولسوالی دره پیج ولایت کنر را  تحت پوشش علمی قرار داده و نقش کلیدی را به هدف باسواد شدن مردم داشته است.

 باشندگان ولسوالی مانوگی ولایت کنر از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی می نمایند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه  وزارت معارف می باشد.