اعمار مکتب ده  صنفی نسوان ملاعالم در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر


6 months ago

اعمار مکتب ده  صنفی نسوان ملاعالم در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر

 

نام پروژه: اعمار مکتب 10 صنفی همراه با صنف  کمپیوتر ولابراتوا در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر که از تاریخ /04/1396 کارآن آغاز به تاریخ 04/10/1397 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

هزینه ان 347538.4 دالر امریکایی که معادل آن  22958386.4افغانی است ، که از جانب کشور هندوستان واز کمک های  برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP) پرداخته شده است.

مستفید شونده گان مستقیم این پروژه  320 دانش آموز و مستفید شونده گان غیری مستقیم 1600 نفر می باشند، این پروژه در راستا بلند بردن سطح سواد و علم دانش آموزان  این منطقه تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه 23 قریه  ولسوالی شیگل ولایت کنر را  تحت پوشش علمی قرار داده و نقش کلیدی را به هدف باسواد شدن مردم بویژه بانوان  داشته است.

 باشندگان ولسوالی شیگل ولایت کنر از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی و سپاسگزاری  می نمایند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه  وزارت معارف می باشد.