اعمار ساختمان دانشکده  زراعت دانشگاه ولایت پکتیکا


10 months ago

اعمار ساختمان دانشکده  زراعت دانشگاه ولایت پکتیکا

 

اسم پروژه اعمارساختمان  تدریسی دانشکده ی  زراعت دانشگاه پکتیکا است که در مرکز این ولایت قرار دارد از تاریخ 15-04-1394 آغاز وبتاریخ 15-06-1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است .

هزینه مجموعی این پروژه 489348.70 دالر امریکایی است که معادل آن 28025000 افغانی می شود که از جانب کشوردوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه 450 نفر وتعداد مستفید شوندگان غیر مستقیم که به سطح کشور می باشد تعداد شان به 3000 هزار  نفر می رسد که  در این دانشگاه  از تمام ولایات دانشجو حضور دارند.

اعمار ساختمان این مرکز علمی تاثیرات مثبت در زندگی  مردم دانشجویان  به وجود اورده است که در بخش تحصیلات  زراعت ومالداری بهبود بوجود آمده که  پیش ازاین در دانشگاه  پکتیکا کدام ساختمان  برای تدریس  به خصوص در رشته زراعت ومالداری نبوده است وحالا با اعمار آن بسیاری از  چالش های  نبود صنف ومحیط مناسب برای فراگیری برای دانشجویان رشته زراعت فراهم شده است. با اعمار این ساختمان دانشجویان رشته زراعت  می توانند که در مدرن شدن زراعت ومالداری از شکل مروجه به شکل میکانیزه تغیرداشته باشد که سبب رشد زراعت وهمچنان رشد اقتصاد کشور خواهدشد .

قابل ذکراست  اداره تطبیق کننده این  پروژه وزارت تحصیلات عالی می باشد.