جلسه شماره سوم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


1 year ago

جلسه شماره سوم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

 

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 27 حمل سال 1398 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزرات اقتصاد برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان وزارت های مالیه، احیا وانکشاف دهات، معارف، کارامور اجتماعی، تحصیلات عالی، صحت عامه، زراعت، فواید عامه، انرژی وآب، شهرسازی،امور مهاجرین، سرحدات وقبایل، امور زنان، اطلاعات وفرهنگ، عدلیه، ادره مستقل ارگان های محلی، ریاست مستقل رادیو تلویزیون ملی، ریاست تربیت بدنی واداره کرکت بورد حضور داشتند.

آجندای این نشت مهم بحث روی پروژه های معطل شده ی چالش دار! وزرات های محترم صحت عامه، شهرسازی ومسکن، عدلیه، کاروامور اجتماعی، تحصیلات عالی، زراعت و احیاوانکشاف دهات وهمچنان آخرین وضعیت پروژه های تحت کار  و گزارشی از پیشرفت روند تدارکات پروژه هاخلاصه شده بود.

محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد که ریاست این کمیته را  بر عهده دارد ازنمایندگان ادارات سکتوری بویژه وزرات صحت عامه خواست که در صورتیکه پروژه های چالش دار تا  دو ماه دیگر به اساس تعهد قبلی ادارات  محترم سکتوری ختم نشود،ادارات  محترم  مکلف است که کار باقی مانده پروژه ها را به شرکت دیگر ‌از طریق  منبع واحد سپرده و الی سه ماه آینده پروژه های معطل شده  تکمیل وبه بهره برداری سپرده شود.

سرانجام کمیته محترم رهبری پس از بحث های تخصصی وتخنیکی پیرامون پروژه های معطل شده وچالش دار  به 9 مورد فیصله همه جانبه صورت گرفت.

1- چهار پروژه  وزارت محترم صحت عامه مربوط ولایت بدخشان (پروژه های اعمار CHC ولسوالی شکی درواز ، پروژه اعمارCHC ولسوالی ارغنجخواه، پروژه  BHCشهربزرگ و پروژه دوآبی ولسوالی درایم)در صورتیکه الی دو ماه دیگر به اساس تعهد قبلی وزارت محترم صحت عامه ختم نشود، وزارت صحت عامه مکلف است که کار باقی مانده پروژه ها را به شرکت دیگر‌از منبع واحد سپرده و الی سه ماه آینده پروژه ها تکمیل شود.

2- وزارت صحت عامه مکلف است تا سرنوشت پروژه های ولایت دایکندی(CHCدرمرکزولسوالی سنگ تخت وبندر،BHC درمرکزولسوالی خدیر،CHC درقریه تمران ولسوالی گیتی) را الی ختم ماه ثورسال جاری مشخص و پروژه ها الی ختم سال ۱۳۹۸ تکمیل  وبه بهره بردری سپرده شود.

3- دو پروژه صحت عامه ولایت ارزگان (پروژه CHCترینکوت وCHCولسوالی شهید حساس ولایت ارزگان )الی ختم ماه ثورسال جاری به قرار دادی جدید سپرده شود در غیرآن مطابق به شرایط تفاهمنامه پروژه ها فسخ میگردد.

4- وزارت محترم تحصیلات عالی موظف است تا طی مراحل تدارکات ویا سرنوشت پروژه تجهیزات برای دانشگاه  طبی ولایت کابل‌ را، الی ختم ماه ثورسال جاری نهایی سازد ، در غیر آن پروژه متذکره فسخ میگردد چون دیگرقابل تطبیق نیست.

5- وزارت محترم شهرسازی واراضی/ برنامه تحکیم ثبات موضوع طی مراحل تدارکات/ قرار داد سه پروژه(اعمارمیدان ورزشی ولایت جوزجان،اعماراستادیوم ورزشی ولایت غورواعمارتعمیرسالون کانفرانس های ولایت پروان) این پروژه ها را ‌الی ختم ماه جوزا نهایی در غیر آن به علت عدم علاقه مندی وزارت محترم شهر سازی واراضی در تطبیق پروژه های متذکره تفاهمنامه این پروژه ها فسخ می گردد.

6- وزارت محترم کار و اموراجتماعی سرنوشت پروژه ارتقای ظرفیت شاگردان پروشگاه را الی ۱۵ روز نهایی نموده وجهت تایید به Steering Committee ارسال می نماید در غیر آن پروژه متذکره فسخ می گردد.

7- وزارت محترم عدلیه اسناد تخنیکی پروژه ترمیم و ساختمان بخش اداری زندان های اناثیه را، الی ختم هفته آینده جهت بررسی به وزارت اقتصاد ارسال بعد از نظر تخنیکی طی مراحل تدارکات پروژه را مطابق به قانون هرچه عاجل تکمیل نماید.

7- وزارت محترم احیاوانکشاف دهات مکتوب فسخ پروژه  اعمارپل آهن کانکریتی 30 متره قریه سمک ولسوالی دولتیار ولایت غور‌‌را هرچه عاجل به وزارت اقتصاد ارسال نموده تا تفاهمنامه پروژه فسخ گردد.

9- وزارت محترم زراعت مکتوب فسخ پروژه اعمار دیوار احاطه فارم دشتک ولایت پنجشیر‌را به وزارت اقتصاد ارسال نماید تا از فسخ پروژه به دونر‌گزارش داده شود.