جغل اندازی چهار کیلومتر سرک با یک پایه پلچک شش متره در قریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت کندز


7 months ago

جغل اندازی چهار کیلومتر سرک با یک پایه پلچک شش متره در قریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت کندز

 

نام پروژه:  جغل اندازی سرک با اعمار ساختمان های آن بطول 4 کیلو متر کیلومتر سرک با یک پایه پلچک 6 متره در قریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت کندز که از تاریخ 1397-05-8 کار آن آغاز به تاریخ   1397    -09-15 تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

هزینه مجموعی این پروژه 56657.57 دالر امریکایی که معادن آن 4076998.44  افغانی می شود  که از جانب کشور هندوستان واز کمک های  برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP) پرداخته شده است. مستفید شونده گان مستقیم این پروژه  560 نفر و مستفید شونده گان غیری مستقیم 920 نفر می باشند.

تاثیرات اجتماعی:

باشندگان قریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت کندز از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و با احداث وجغل اندازی این جاده بسیاری از چالش های مردم این منطقه حل شده است وهمچمنان  از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی و سپاسگزاری  می نماید.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم احیا و انکشاف دهات می باشد.