اعمار 300 متر دیوار استنادی در ولسولی شملزایی ولایت زابل


7 months ago

اعمار 300 متر دیوار استنادی در ولسولی شملزایی ولایت زابل

 

نام پروژه اعمار 300 متردیواری استنادی ولسوالی شملزایی  ولایت زابل که ازتاریخ 12/03/1396 هـ ش آغاز وبه تاریخ 23/10/1397  خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

 قیمت مجموعی این پروژه (75348.09) دالر امریکایی است که ازجانب کشورهندوستان وازکمک های  برنامه های انکشافی باتاثیرات بلندی اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوند گان  مستقیم این پروژه (746) نفر وغیرمستقیم (5400) نفرمی باشند.

تاثیرات اجتماعی، این پروژه توانسته است که تاثیرات مثبت خویش رادرراستای جلوگیری از سیلاب ها دراین ولسوالی داشته است.

 باشنده گان ولسوالی شملزایی ولایت زابل ازتطبیق هم چون پروژه های اظهار خرسندی کرده پیشتبانی وحمایت شان را از تطبیق چنین پروژه ها اعلان داشته اند وهمچینان ازکشورهندوستان جهت تمویل هم چون پروژه ها سپا س گزاری می کنمد .  

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه  وزارت انرژی وآب می باشد.