اعمار ساختمان  مکتب هشت صنفی  شاه حسین در مرکز ولایت ارزگان


2 years ago

اعمار ساختمان  مکتب هشت صنفی  شاه حسین در مرکز ولایت ارزگان

 

نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی سنگی آیبیم آهن پوش شاه حسین درافشان معه مبرز ، چاه آب آشامیدنی  دیوار احاطه و کثافت دانی درمنطقه شاه ظفر مرکز ولایت ارزگان از تاریخ 25/04/1396 آغاز وبتاریخ  07/02/1397خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه 254،735.35 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 1200 دانش آموز مشمول آموزگاران  ومستفید شوندگان غیر مستقیم و1800 نفر می باشند.

تاثیرات اجتماعی پروژه خیلی مثبت تمام شده استمردم منطقه پیش از این ازنبود ساختمان مناسب برای آموزش کودکان شان رنج می بردند اما  بااعمار ساختمان 8 صنفی مکتب به نام شاه حسین در این مطقه بسیاری از چالش های مردم در بخش آموزش وپرورش حل شده است. باشندگان مرکز ولایت ارزگان باستایش از کمک های کشور هندوستان از حکومت افغانستان و از کشور هندوستان تمنا دارد که دیگر پروژه های مشابه را دراین ولایت روی دست گیرد.

قابل ذکر است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.