گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر


7 months ago

گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

 

نام پروژه اعمارساختمان خوابگاه موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر که در پل علم مرکز ولایت ولایت لوگر موقعیت داشته  به تاریخ 08/06/1395 آغاز و به تاریخ 08/09/1397 خورشیدی  تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

 قیمت مجموعی این پروژه282،939.59 دالر امریکایی می شود که از جانب کشور هندوستان وازکمک های ۱۰۰میلیون دالری برنامه های  انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 500 نفر دانشجو  مشمول 8 نفر پرسونل اداری ریاست دانشگاه لوگر  می باشند و مستفید شوندگان غیرمستقیم 700نفر می باشند،که مسوولان  موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر ودانشجویان این  ولایت بااظهار سپاس از کمک های کشور دوست هندوستان خواهان دوام همچون پروژه ها درین ولایت می باشند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت تحصیلات عالی می باشد.