گزارش از اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درقریه پاد خواب روغنی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر


2 years ago

گزارش از اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درقریه پاد خواب روغنی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر

 

نام  پروژه اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درقریه پاد خواب روغنی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است که از تاریخ 14-01-1396 آغاز وبتاریخ 13-01-1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

 هزینه مجموعی این پروژه 96،883.96 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 117 نفر مشمول کارمندان صحی ومستفیدشوندگان غیرمستقیم این پروژه 25000 هزار نفر از باشندگان ولسوالی برکی برک می باشند. با اعمار این مرکزصحی اساسی بسیاری از  چالش های مردم این ولسوالی حل شده است. باشندگان این ولسوالی برکی برک باستایش از کمک های کشور هندوستان بر ادامه تطبیق همچون پروژه ها تاکید می کنند.

قابل یاد آوری است اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد